REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY konsultacjejst.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

1.Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z platformy konsultacjejst.pl, do której Gmina Barcin posiada licencję niewyłączną od Euro Innowacje Software sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000768425, posiadającą NIP 7831796471,REGON 382404187, kapitał zakładowy 200 000,00 zł (zwany dalej Dostawcą).

2.Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego z mieszkańcami określa Uchwała Rady Miejskiej w Barcinnie dostępna w zakładce O budżecie na platformie konsultacjejst.pl.

3.Za pośrednictwem platformy konsultacjejst.pl użytkownicy mają możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w Konsultacjach dotyczących Budżetu Obywatelskiego które są przeprowadzane przez Gminę Barcin.

4.Podczas korzystania z modułu Budżetu Obywatelskiego nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.

5.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby będące mieszkańcami Gminy Barcin w okresie przeprowadzania konsultacji społecznych.

6.Platforma konsultacjejst.pl jest dostępna tylko poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Podane godziny dostępności mogą ulec zmianie ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych, awarii, lub z przyczyn losowych, za które Urząd Gminy Barcin ani dostawca systemu nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników.

7.Korzystając z platformy konsultacjejst.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

8.W celu prawidłowego korzystania Użytkowników z usług dostępnych w platformie konsultacjejst.pl oraz niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet, korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji.

9.W przypadku Konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego na każdym etapie trwania konsultacji oraz po jej zakończeniu wskazany przez Burmistrza Barcina pracownik Urzędu Miejskiego w Barcinie ma prawo do weryfikacji danych osoby biorącej w niej udział, a w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do udziału w Konsultacjach Społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, ma prawo do odrzucenia opinii wyrażonej przez taką osobę.

10.Urząd Miejski w Barcinie oraz dostawca systemu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania platformy konsultacjejst.pl oraz udzielą pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.  

§ 2 Zasady korzystania z platformy konsultacjejst.pl

1.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z platformy konsultacjejst.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia platformy konsultacjejst.pl.

2.Urząd Miejski w Barcinie w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na platformie konsultacjejst.pl treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

3.Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z platformy konsultacjejst.pl zgodnie z jej przeznaczeniem, niezakłócający jego działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jego pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4.W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z platformy konsultacjejst.pl jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje do Urzędu Miejskiego w Barcinie lub na adres e-mail: [email protected]

5.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z platformy konsultacjejst.pl.

6.Podczas korzystania z platformy konsultacjejst.pl zabrania się w szczególności: zamieszczania treści sprzecznych z prawem, używania wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne, nawoływania do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, rejestracji i funkcjonowania pod więcej niż jednym kontem, obrażania uczestników platformy konsultacjejst.pl, zamieszczania treści sprzecznych z prawem.

7.W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z platformy konsultacjejst.pl w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszających niniejszy Regulamin, Urząd Miejski w Barcinie ma prawo do zablokowania konta użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich środków prawnych.

§ 3 Zgłaszanie projektu

1. Zgłoszenie projektu do propozycji zadań budżetu obywatelskiego nie wymaga rejestracji Użytkownika, jednak aby sfinalizować zgłoszenie użytkownik musi podać dane oznaczone jako obowiązkowe tj. imienia i nazwiska, adres zamieszkania oraz adres e-mail.

2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na platformie konsultacjejst.pl Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem.

§ 4 Odpowiedzialność

1.Urząd Miejski w Barcinie jak i dostawca platformy konsultacjejst.pl zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia platformy konsultacjejst.pl z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności platformy konsultacjejst.pl będą możliwe do przewidzenia Urząd Miejski w Barcinie opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.Urząd Miejski w Barcinie jak i dostawca platformy konsultacjejst.pl nie ponoszą odpowiedzialności za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem platformy konsultacjejst.pl. 

3.Dostawca platformy konsultacjejst.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Systemu oraz nieprawidłowego korzystania z platformy konsultacjejst.pl przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania dostawcy systemu.

4.Urząd Miejski w Barcinie i Dostawca platformy konsultacjejst.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.

5.Urząd Miejski w Barcinie i Dostawca platformy konsultacjejst.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

§ 5 Zgłoszenia

1.Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem platformy konsultacjejst.pl Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] 

2.Zgłoszenie o którym mowa w § 5 ust.1 powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.

3.Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

§ 6 Ochrona Danych Osobowych

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą platformy konsultacjejst.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679) jest Burmistrz Barcina.  

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wyrażona zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679

3.Szczegółowe informacje, które Administrator Danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności 

§ 7 Prawa autorskie i licencje

1.Platforma konsultacjejst.pl, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) i przysługują Euro Innowacje Software sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000768425, posiadającą NIP 7831796471,REGON 382404187, kapitał zakładowy 200 000,00 zł. 

2.Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów platformy konsultacjejst.pl, jej wyglądu stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i przysługują w całości i wyłącznie Dostawcy platformy konsultacjejst.pl.

3.Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części jak i w całości platformy konsultacjejst.pl, oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

4.Użytkownik zobowiązuje się do nie wykorzystywania platformy konsultacjejst.pl, jako całości ani jakichkolwiek jego elementów w celu rozwoju, produkcji lub wprowadzenia do obrotu platformy konsultacjejst.pl lub programu w formie identycznej bądź też zbliżonej do platformy konsultacjejst.pl.

§ 8 Regulamin

Urząd Miejski w Barcinie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany są uważane za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą skorzystania przez niego z platformy konsultacjejst.pl.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2019 r.

2.W pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

3.Regulamin dostępny jest na stronie platformie konsultacjejst.pl oraz w Urzędzie Miejski w Barcinie.